Vladimíra Zacharidesová

Vladimíra ZACHARIDESOVÁ

Generální ředitelka sekce auditu a kontroly, Ministerstvo financií SR

Vladimíra Zacharidesová, rodená Gališová, je absolventkou Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po štúdiu na univerzite pôsobila 5 rokov ako vnútorná audítorka predvstupových fondov Európskej únie v agentúre SAPARD a neskôr po vstupe SR do Európskej únie pôsobila ako vnútorná audítorka v rámci Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Od 1. januára 2021 pôsobí ako generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR. Pred tým, od roku 2008, pôsobila ako riaditeľka odboru plánovania a metodiky v rámci sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR.

V jej kompetencii bola príprava a celý legislatívny proces zákona č. 357 /2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci svojej pôsobnosti bola zodpovedná za novelizácie a metodické usmerňovanie uvedeného zákona. Okrem metodického usmerňovania finančnej kontroly a vnútorného auditu sa špecificky venovala aj tvorbe postupov a metodických usmernení pre výkon vládneho auditu prostriedkov štátneho rozpočtu, Európskej únie, ako aj prostriedkov poskytovaných SR na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná.

V súčasnosti, ako generálna riaditeľka, zastupuje Ministerstvo financií SR na rokovaniach s Európskou komisiou, ako aj na odborných zasadnutiach na národnej úrovni v oblasti auditu a kontroly. Je vymenovaná do funkcie vládnej audítorky Ministerstva financií SR a zodpovedá za riadenie a vedenie orgánu auditu. Zároveň je aj členkou lektorského zboru Ministerstva financií SR a rovnako aj členkou Českého inštitútu interných audítorov.

Zpět na přednášející